SÓC TRĂNG BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2023-2025

01/02/2023 759 0

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

 

Sở VHTTDL tổ chức tập huấn du lịch cộng đồng và nghiệp vụ du lịch cho lao động du lịch trên địa bàn cồn Mỹ Phước (huyện Kế Sách)

  Theo kế hoạch, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch và đảm bảo kết nối với các tuyến du lịch trọng điểm của vùng, địa phương; Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng thế mạnh của địa phương; Phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; Truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn và Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Khảo sát xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch Chợ nổi Ngã Năm tại thị xã Ngã Năm

  Kế hoạch cũng đã đề ra các giải pháp, phân công tổ chức thực hiện và nguồn vốn thực hiện nhằm đạt mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

 

                                                                                                Huỳnh Lợi

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu